Ja, alle fartøy definert som vannscooter er lovlig å kjøpe og bruke i de fleste farvann og vassdrag i Norge.

Hvilke fartøy/småbåter som faller inn under definisjonen vannscooter er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet i «Forskrift om produksjon m.m. av fritidsfartøy mv» (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-01-15-35)

§3 t) Vannscooter: fartøy beregnet til sports- og fritidsbruk med skroglengde under 4 meter, som bruker en framdriftsmotor som har vannjetaggregat som hovedframdriftsmiddel og er beregnet på å brukes av én eller flere personer som sitter, står eller står på kne på skroget.

Nei er det enkle svaret.

Ingen motoriserte båter kan benyttes i ferskvann som er mindre enn 2 kvadratkilometer.

Noen få kommuner har forskrifter som forbyr vannscooter. Noen er hjemlet i Motorferdselloven (Vassdrag) og noen i Havne og Farvannsloven (Sjø og farbar elv fra sjø). Disse forskriftene er omstridte og Vannscooterforbundet jobber nå med å sjekke lovligheten til disse, blant annet i forhold til EØS loven. Forbundet anbefaler at du følger lokale forskrifter frem til rettslig avklaring er gjennomført i løpet av vinteren 2020.

Disse finnes enklest ved å søke på www.lovdata.no. Benytt søkeord- kommunenavn og vannscooter, vasskuter, motorferdsel.

Fart bestemmes blant annet av den sentrale fartsforskriften og lokale fartsforskrifter. Disse finnes enklest ved å søke på www.lovdata.no. Benytt søkeord- kommunenavn og fart.

Kystverket har laget en app som også kan vise fartsgrenser i de fleste kommuner (https://www.kystverket.no/Nyheter/2020/juni/ny-app-gjor-det-enklere-a-folge-fartsgrensene-til-sjos/).

Det er også en egen forskrift som regulerer fart og avstand til badende. Grunnreglene her er maks 5 knop og minimum 50m fra steder der bading pågår, samt at det er forbudt å kjøre innenfor bøyene til oppmerkede badestrender (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-02-24-624).

Det enkle svaret er ja på begge spørsmål.

CE merking er etter opphevelsen av Vannscooterforskriften kun relatert til import av nye vannscootere. Bruk av stand-up er dermed fullt lovlig på lik linje med alle andre typer vannscootere. Se utfyllende svar fra Sjøfartsdirektoratet her http://vannscooternorge.no/wp-content/uploads/2019/03/Sj%C3%B8fartsdirektoratet-om-Standup-maskiner-og-CE-merking.pdf.

Ingen båttyper er på noen som helst måte gitt frislipp på vannet, dette inkluderer også vannscooter. Ordet frislipp benyttes feilaktig av personer som ikke kjenner til det omfattende lovverket på vannet, som gjelder for alle båttyper også småbåter uten motor.

Vannscootere og alle båter må blant annet følge, den sentrale fartsforskriften, lokale fartsforskrifter, Sjøveisreglene, forskrift om fart og avstand til badende, minstealderforskriften (båtførerprøven mv), samt mange mange flere. Slik sett er bruk av småbåt og fritidsfartøy så strengt regulert at fart og uvøren kjøring er strengt forbudt.

Teoretisk kan de det, men i praksis kan de ikke det uten å bryte Norsk lov og EØS loven.

Utfordringen er at kommuner ikke ser ut til å følge loven når de forsøker å regulere ferdsel i sine farvann. Blant annet ser de ut til å fokusere kun på ett generelt forbud mot produktet vannscooter fremfor å regulere enkeltområder eller sette fartsgrenser. Fartsgrenser må for øvrig gjelde alle typer fartøy, ikke bare for eksempel vannscootere. Vannscooterforbundet anbefaler fartsregulering fremfor andre uheldige og ofte ulovlige forbud.

Utfordringen de få kommunene som vurderer regulering av vannscooter støter på er at de ofte ikke bestemmer i kommunens farvann, da det er Kystverket som bestemmer i hoved- og bi-leder. I tillegg må kommunene begrunne sine reguleringer med å forklare hvorfor vannscooter som produkt er farligere eller mer miljøfarlig enn alle andre fartøystyper.

Siden dagens vannscootere er mer miljøvennlig enn de fleste andre fartøystyper, og har funksjoner som brems og overtruffen manøvreringsevne finnes det ikke dokumentasjon som godtgjør forskjellsbehandling i forhold til andre båttyper.

Det finnes god oversikt over antall vannscootere fra før og etter 2013. Importstatistikk og annen informasjon tilsier at det pr august 2020 finnes om lag 8200 vannscootere i Norge.

I de fleste nasjonalparker er dette tillat. Unntaket er blant annet Færder og Ytre Hvaler Nasjonalparker. Dette til tross for at alle andre båttyper er tillatt å bruke der, og at disse parkene har farleder (sjøens motorveier) på kryss og tvers.

Vannscooterforbundet bistår denne høsten noen få saker som skal opp i rettssystemet i tilknytning til at medlemmer er anmeldt for bruk av vannscooter i Færder nasjonalpark. Forbundet anbefaler derimot våre medlemmer på generelt grunnlag å følge gjeldende Norsk lovgivning, men påpeker at hvert enkelt medlem må foreta egenvurdering på ferdsel som strider mot slike reguleringer.

Vannscooterforbundet gir i enkelte saker juridisk bistand, i noen tilfeller også økonomisk, men gir ikke midler for dekning av bøtesatser mv.