• 28. august 2020
  • 706

Støtt Vannscooterforbundets Spleis.no innsamling

Støtt likestillingen av vannscooter ved å gi dit bidrag her: spleis.no/vannscooterforbundet

Støtteaksjon for likestilling av Vannscooter i Færder Nasjonalpark.

Alle innsamlede midler skal gå til arbeidet med likestilling av vannscooter som fartøystype slik at slike fartøy skal kunne brukes på lik linje som alle andre båttyper.

Vannscooterforbundet ønsker å gi støtte til juridisk bistand i forbindelse med to rettsaker om bruk av vannscooter i Færder Nasjonalpark. Rettsakene er av nasjonal og stor prinsipiell i forhold til at vannscooter skal kunne ansees som likestilt alle andre fartøystyper i Norge. Til dette trenger vi din økonomiske bistand. 

Vannscooter er i dag en meget allsidig, trygg og miljøvennlig båttype. Mange ulike modeller gir brukere rimelig og enkel tilgang til farvann og vassdrag. Modellene strekker seg fra små modeller uten eller med to og tre seter. De kan brukes til sport, rekreasjon og til og med egne versjoner for fiske. Motstandere av fartøystypen vannscooter antas ofte å referere til 90 tallets støyende stand-up vannscootere. De 8200 vannscooterne som finnes i Norge i dag er langt unna dette i dag. Dagens vannscootere har blant annet brems, overtruffen sikkerhet gjennom manøvreringsevne og er i tillegg mer miljøvennlig og støyer mindre enn de fleste andre båttyper. Dette ønsker Vannscooterforbundet langt større fokus på, samtidig som at opplysning og håndhevelse av det omfattende lovverket for bruk av fritidssfartøy må prioriteres. 

Vannscootere er i lovens forstand ikke annet enn en småbåt.

18 mai 2017 opphevet Klima og Miljødepartementet den meget omstridte Vannscooterforskriften. Regjeringen uttalte i den forbindelse at «Vannscootere skal heretter kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder.»

Bakgrunnen for opphevelsen av det tidligere totalforbudet og den senere Vannscooterforskriften var at Norge brøt med EØS lovens artikkel 11 og 13.  

«Art 11.Kvantitative importrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning skal være forbudt mellom avtalepartene.

Art 13. Bestemmelsene i artikkel 11 og 12 skal ikke være til hinder for forbud eller restriksjoner på import, eksport eller transitt som er begrunnet ut fra hensynet til offentlig moral, orden og sikkerhet, vernet om menneskers og dyrs liv og helse, plantelivet, nasjonale skatter av kunstnerisk, historisk eller arkeologisk verdi eller den industrielle eller kommersielle eiendomsrett. Slike forbud eller restriksjoner må dog ikke kunne brukes til vilkårlig forskjellsbehandling eller være en skjult hindring på handelen mellom avtalepartene.»

Dessverre vurderte ikke departementet andre forskrifter i denne forbindelse. Med det resultat at totalforbudene mot bruk av vannscooter i Færder og Ytre Hvaler Nasjonalpark fremdeles står som gjeldende. Dette til tross for at de to paragrafene i de to forskriftene utvilsomt er like i strid med EØS-Lovens art. 11 &13

Klima og miljødepartementet har i tiden etter 2017 i flere forskrifter vist hva de mener er grensen for hvor det er greit å regulere vannscooter og andre aktiviteter. I Kongelig resolusjon opprettelse av flere naturreservater konstatert at det kun er i særdeles spesielle naturreservat dette kan innføres vannscooterforbud. Altså ikke i Nasjonalparker som vi ser i Færder og Hvaler kommune. Naturreservater er en langt strengere verneform enn Nasjonalparker. I tillegg må det bemerkes at all annen båttrafikk er tillatt i de to nasjonalparkene. 

Dette kan sees tydelig i opprettelse av nye naturreservater i Tyrifjorden. Der ble Fylkesmannen og andre instansers forslag om å forby vannscooter fjernet av Klima og Miljødepartementet i 6 av 7 naturreservat. Begrunnelsen var krystallklar. «Vannscooter skal reguleres på lik linje med andre fartøystyper».

Forbudene i Færder og Ytre Hvaler Nasjonalparker er innført på samme tid som og med samme politiske linje som det lovstridige totalforbudet og Vannscooterforskriften ble innført. 

Bildet viser områdene som utgjør Færder og Hvaler Nasjonalpark. Her kan alle andre båttyper enn vannscooter benyttes. Områdene har blant annet hastighetsbegrensning på 5v& 30 og 30 knop, og bruk av småbåt og fritidsfartøy er i tillegg regulert av det meget omfattende lovverket som gjelder i farvann og vassdrag. 

At disse forbudene fremdeles står uendret i Nasjonalpark forskrifter innført av Departementet, mens departementet nå selv mener at forbud kun kan innføres i langt strengere regulerte områder som noen få naturreservat tilsier at også de vet at forbudene i Færder og Ytre Hvaler burde vært opphevet. At alle andre båttyper kan ferdes i disse områdene, som for øvrig er dekket med en mengde farleder (havets riksveier) , mens fartøy under 4m med vannjet ikke kan, er for vannscooterbrukere, våre medlemmer og mange andre uforståelig og uakseptabelt i en rettstat som Norge.

Bildet viser farleder i Færder og Ytre Hvaler Nasjonalpark. 

Kommende rettsaker

Vi har nå fått inn to saker som skal opp i rettssystemet i høst. Første sak kommer opp 12 oktober i Horten Tingrett klokken 09.00 Denne gjelder en mann i femti årene som uforvarende drev inn i Færder nasjonalpark under en telefonsamtale. Dette førte til anmeldelse, og nå over to år senere kommer saken opp for retten da mannen nekter å vedta boten på 4000kr. Vedkommende bli opprinnelig anmeldt etter ulovlig innført ordensforskrift med særforbud mot vannscooter. Denne forskriften var på tidspunktet for anmeldelsen allerede opphevet etter press fra Vannscooterforbundet. Politiet ble gjort oppmerksom på dette, og sendte to år senere ny anmeldelse hjemlet etter  forskriften i Færder Nasjonalpark. 

Sak nummer to gjelder ett medlem av Vannscooterforbundet som er anmeldt for å ha brukt vannscooter to ganger i Færder nasjonalpark. Straffen for dette er satt til 21 500kr eller 36 dager i fengsel. Dato er saken er fremdeles ikke fastsatt. Vannscooterforbundet ønsker i forbindelse med disse og liknende saker å støtte de saksøkte med dekning av advokatutgifter og ber derfor om din støtte. 

Vannscooterforbundet ønsker å presisere at vi ikke oppfordrer til lovbrudd av reguleringer som er i tråd med Norsk lov. Vi dekker i tråd med dette ikke utgifter til forelegg av noe slag, men ønsker å bistå med juridisk bistand for å rettslig prøve særforbud mot vannscooter.

Vi håper du kan bidra med din støtte i denne saken for å etterprøve Norske særforbud mot vannscooter.

Skulle det være spørsmål i forbindelse med denne saken eller øvrig arbeid vi utfører i Vannscooterforbundet ta kontakt med oss på epost: post@vannscooterforbundet.no

På forhånd takk for din støtte.

Ønsker du å melde deg inn i Vannscooterforbundet meld deg inn her: «Bli medlem i Vannscooterforbundet»