§1 Foreningens navn

Foreningens navn er: Vannscooterforbundet

§2 Formål

Foreningen har til formål å være en interesseorganisasjon for eiere av fartøystypen vannscooter i samfunnet. Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

 • Fungere som ett kontaktnettverk og samarbeidsforum for brukere og eiere av vannscooter.
 • Arbeide for å fremme regulering av fartøystypen vannscooter slik at disse kan brukes på lik linje med andre fartøystyper i Norge. Arbeidet skal foregår på lokalt og sentralt nivå.
 • Arbeide med holdningsskapende arbeid mot brukere av vannscooter, med fokus på å følge gjeldende lovverk knyttet til sikkerhet, fart, ansvar, adferd og miljø.
 • Arbeide med kunnskapsoverføring mot lokale og sentrale myndigheter knyttet til bruk av vannscooter, og gjeldende lovverk for fritidsfartøy i Norge.
 • Støtte organisert motorsport via Norges Motorsport- grennavn Aquabike.
 • Støtte ulike prosjekt og grupper som har samme formål som nevnt i §2, juridisk og økonomisk innenfor det rammer som settes av gjeldene lovverk for lag og foreninger.

§3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§4 Medlemmer

Foreningen er åpen for alle og man er medlem etter at medlemskontingent er registrert betalt til foreningens konto.

§5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har en stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§7 Årsmøtets oppgaver

 • behandle årsmelding
 • behandle revidert regnskap
 • behandle innkomne forslag
 • fastsette kontingent
 • vedta budsjett
 • velge
   leder og nestleder
  1. styremedlemmer
  1. varamedlemmer
  1. revisor

§8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§9 Styret

Foreningen har et styre på 2 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtebestemmelser.
 • Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere foreningen utad.
 • Fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Signaturrett

Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. Signaturrett er i tillegg blir tildelt styrets leder.

§ 11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til Norges Motorsportforbund Seksjonsstyre båt for tildeling til grenen Aquabike, eller annen organisasjon som årsmøte bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.